Tanja Ćosić

Tanja Ćosić

mag.med.techn

Rođena u Zagrebu 05.12.1981.godine. Osnovnu školu završila u Zagrebu. Maturirala 2000. godine pri srednjoj Medicinskoj školi u Zagrebu.

2004.godine diplomirala pri Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu, smjer Sestrinstvo na temu: „Uloga medicinske sestre na prilagodbu obitelji na dijete sa Down syndromom“ te stekla naziv stručne prvostupnice sestrinstva.

2004. godine zapošljava se na Zavodu za neonatologiju i intenzivno liječenje Kliničkog Bolničkog Centra Zagreb gdje odrađuje i pripravnički staž prvostupnice sestrinstva. 2006. godine zapošljava se u Dječjoj bolnici Srebrnjak u Zagrebu na poslovima medicinske sestre na odjelu Intenzivnog liječenja djece. 2009. godine postaje glavna sestra odjela Intenzivnog liječenja u Dječjoj bolnici Srebrnjak Zagreb, gdje je zaposlena do danas.

Od 2009. godine aktivni je član „Astma tima“ u Dječjoj bolnici Srebrnjak, te sudjeluje u nizu edukacija kao sestra edukator za roditelje i bolesnike oboljele od astme. 2010. godine postaje vanjski suradnik-mentor u provođenju kliničkih vježbi studenata studija Sestrinstva Zdravstvenog Veleučilišta u Zagrebu iz kolegija Zdravstvene njege djeteta i kolegija Kronično bolesno dijete.

Aktivan je član u nizu edukacija, seminara i kongresa, a više radova objavljeno je u zbornicima radova i stručnim sestrinskim literaturama. Aktivan je član HDMSARIST-a i HUMS-a. U Dječjoj bolnici Srebrnjak od 2013. godine član je tima za kvalitetu kao interni auditor kvalitete ISO 9001:2015.

2020.godine magistrirala Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Medicinskog fakulteta u Zagrebu pri Katedri za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta na temu: „ Utjecaj prehrambenih navika na respiratorni sustavu".

Članci autora

Suho i sekundarno utapanje u djece

Suho i sekundarno utapanje u djece

Tijekom ljetnih mjeseci ali i tijekom godine postoji rizik od „suhog ili sekundarnog” utapanja u djece.